జార్జి pharmacy కళాశాలలో 57 వ జాతీయ pharmacy వారోత్సవాల భాగంగా మొదటి రోజున విద్యార్థిని విద్యార్థులు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.

జార్జి pharmacy కళాశాలలో 57 వ జాతీయ pharmacy వారోత్సవాల భాగంగా మొదటి రోజున విద్యార్థిని విద్యార్థులు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు.